Historiens Fenix
webbsajt för historia och kultur

FÖRSTA SIDAN | HUVUDMENY | KULTUR | HISTORIA | LIVSÅSKÅDNING | UTGIVAREN
Du är här: >> Historia >> Bronsålder
Publicerad 2022-07-26

De lysande men barbariska minoerna på Kreta

En arkeosofisk studie av Sören G Lindgren

Karta över Kreta under den minoiska kulturen.
Karta över minoernas Kreta. Karta Wikimedia Commons under licens CC BY-SA 3.0

Den avancerade minoiska flottan

Under bronsåldern blev tiderna oroligare och förändringarna kom mer eller mindre slag på slag i de mäktiga högkulturer i Västasien och Nordafrika. Följande lista visar vad som hände:

I Mesopotamien började bronsåldern försiktigt redan under sumererna (3100–2300 f Kr). De avlöstes av akkaderna (2300–1259 f Kr), som kollapsade sistnämnda år. Staden Ur dominerande därefter Tvåflodslandet under perioden 2119–1940 f Kr. Därpå konkurrerade Assyrien, Babylonien och Mari om herraväldet i Mesopotamien. Därefter kom en flod av invasioner till Anatolien och Nordafrika: Hurri-folket, Kassiterna och Mitanni-folket. De sistnämnda erövrade Egypten kring 1720 f Kr och där var kända som hyksos. I Mesopotamien fortsatte Mitanni-staten (1600–1400 f Kr) att tävla med Assyrien (1800–cirka 600 f Kr), det kassitiska Babylon (1600—1200 f Kr) och det hettitiska imperiet (cirka 1800–1100 f Kr). I Nordafrika kördes hyksos bort 1550 f Kr, varvid Egyptens Nya rike uppstod (1550–1070 f Kr).

Rekonsruerat minoiskt skepp
Detta är ett minoiskt skepp som rekonstruerats av det Sjöfartshistoriska museet i Chania på Kreta. Skeppet är 17 meter långt och enligt den modell som minoerna använde omkring 1500 f Kr. Bild Chanias Sjöfartshistoriska museum.

Samtidigt fanns det i den östra delen av Medelhavet en kultur som i flera avseende var lysande men i andra barbarisk. Det var den minoiska kulturen på Kreta (3100–1100 f Kr). Från denna ö bedrev minoerna en omfattande handel sjöledes med Fastlandsgrekland, de grekiska öarna, Anatoliens sydkust, Levanten och Egypten. Handeln skedde på minoiska kölar; de hade den största flottan i Medelhavet. Men det är oklart vilka varor med ursprung på Kreta som såldes och vilka hämtades från östra Medelhavskusterna. Det har föreslagits att en av basvarorna skulle ha varit koppar från Cypern, vilket är möjligt beaktande att det var minoerna som mest skötte sjötransporterna. Men som den amerikanska arkeologen Philip Betancourt framhåller så skedde en revolution i tillverkandet av keramiska föremål på Kreta kring 3000 f Kr. Man lärde sig bränna keramikföremålen vid högre temperaturer än tidigare. Kermikkärlen var inte längre porösa och läckte vätska och gick inte lika lätt sönder. Så det blev möjligt att hälla olivolja i keramikkärl och inte förvara den i säckar av djurhud. Detsamma gällde för vin.

Över huvud taget gick behandlingen av födoämnen in i ett nytt skede. De lämnade råvarustadiet i förmån för vidare utvecklade produkter eller med ett exempel från Betancourt: inte bara säd såldes utan även bakat bröd (Betancourt 2008: 84). Vidare infördes får som hade pälsar av ull till Kreta och man började väva ylletyg. Men tydligen saknade man länge stora vävstolar utan tygen vävde i ett slags små vävstolar som kunde hållas i hand. Man kan se att av de remsor av tyg på cirka 20 cm som kvinnornas klänningar var sydda av.

Den minoiska ormgudinnan

Den klassiska statyetten visande den minoiska ormgudinnan. Det var frågan om små statyetter som påträffats sädesbingar och andra platser och troddes skydda mot gnagare. Men statyetten visar hur de minoiska kvinnornas klänningar såg ut förrän den stora vävstolen nådde ön. Bild Carole Raddator (CC BY-NC-SA).

Minoerna tycks ha varit skickliga att tillverka och sälja utvecklade produkter. Man kunde sälja lyxvaror till de härskande klasserna runt östra Medelhavet. Det gav det minoiska Kreta det välstånd som tempelanläggningarna avspeglade.

Det finns en lång rad tolkningar om vad den minoiska kulturen egentligen bestod av. Tempelanläggningen i Knossos upptäcktes av den engelska arkeologen sir Arthur Evans år 1900. Under utgrävningarna fick han fram ruinerna av en stor byggnad, som han tolkade som ett palats. Av det drog han slutsatsen att det var en kung som residerade i palatset. Från grekiska hjältesagor hämtade termen Minos som namn på kungen. Folket döpte han till minoer och kulturen till minoisk.

Senare arkeologer har insett att Evans projicerade sina kunskaper om antikens Grekland på bronsålderns Kreta. Men sedan har man inte riktigt kommit till rätta med att den minoiska kulturen hörde till den tradition som börjat under jägarstenåldern och utvecklats vidare under bondestenåldern, inte den nya kultur som växte fram under järnåldern och som mera liknar vår tid. Denna äldre anknytning innebar att minoerna inte hade några kungar utan den härskande klassen bestod av präster. Det var dessa präster som inte bara tillhandahöll komplicerade religiösa tjänster utan också hade kontroll över handeln och även över den minoiska flottan. Den mäktiga översteprästen bar titeln Minos. Det går inte heller att förstå tempelanläggningarna på Kreta, alltså ”palatsen” i Knossos, Phaistos, Malia och Zakros, utan att inse att de förutom administrativa centra var centra för omfattande religiösa ceremonier inklusive en dödskult. Tempelanläggningarna handlade mycket om död men också om att försäkra sig om återkomst och förnyelse i det traditionella cykliska tidstänkandets förlängning.


Den minoiska kulturens kronologi

Kronologin nedan har föreslagits av den grekiska arkeologen Andonis Vasilakis.

 • Förpalatiska perioden 3500-1900 f kr;

  • Tidig Minoisk tid I 3500-2900 f Kr;

  • Tidig Minoisk tid IIA, IIB 2900-2300 f Kr;

  • Tidig Minoisk tid III; Mellan Minoisk tid IA 2300-1900 f Kr;

 • Gamla palatiska perioden 1900-1650 f Kr;

  • Mellanminoisk IB 1900-1800 f Kr;

  • Mellanminoisk IIA 1800-1750 f Kr;

  • Mellanminoisk IIB, IIIA 1750-1650 f Kr;

 • Nya palatiska perioden 1650-1450 f Kr;

  • Mellanminoisk tid IIIB 1650-1600 f Kr;

  • Sen minoisk tid IA 1600-1500 f Kr;

  • Sen minoisk tid IB 1500-1450 f Kr;

 • Kretiskt-mykenska perioden 1450-1100 f Kr;
  • Tredje palatiska perioden; Sen minoisk tid II, IIIA1 1450-1350 f Kr;

  • Postpalatiska perioden; Sen minoisk tid IIIA2, IIIB, IIIC 1350-1100 f Kr;

  • Sub-Minoiska perioden 1100-1000 f Kr;


Vad gäller tidsangivelserna för den minoiska kulturen har det funnits en hel del oklarheter. Det inträffade någon form av katastrof som ledde till en övergående kollaps i den historiska utvecklingen kring 1650 f Kr. Därtill finns det inte heller någon förklaring till att mykenerna kunde ta över Kreta kring 1450 f Kr. Den stora explosionen år 1530 f Kr när vulkanen Thera sprang i luften, verkar inte ha berört utvecklingen på Kreta även om man numera har kunnat identifiera spåren av den väldiga tsunamivåg som träffade öns nordsida några timmar efter explosionen.

Hittills har inga minoiska skeppsvrak påträffats. Den skeppmask, som lever i bl a Medelhavet, har ätit upp allt trä som de havrerade skeppen var byggda av. Men på basen av de trämöbler som påträffats i den minoiska staden Akrotini på ön Santorini (där vulkanen Thera sprang i luften cirka 1530 f Kr) har det presenterats förslag. De minoiska skeppsbyggarna skulle ha lagt smalsidan av bord av cypress mot varandra. Därvid hade man borrat håll just i bordens smalsidor och använt trätappar att få borden att hållas på plats. På utsidan av detta skrov av trä skulle man sedan ha lagt en duk av linne som emellertid dränkts i tallkåda. Den smälter i temperaturer över 70 grader och kan då tillfogas pulver, som kan ge olika färgeffekter. Nick Aed som berättar om detta i en artikel i tidskriften Ancient Origin framhåller att kåddränkta linneklädet på träskrovet gav skeppen liknande tekniska egenskaper som glasfiberbåtar har.

Som Betancourt framhåller så har flera forskare betonat att det skedde en omfattande immigration i Kreta kring år 3000 f Kr och seklerna före. Artur Evans trodde det skett en invandring från Egypten eftersom den minoiska konsten bar tydliga spår av ett egyptiskt inflytande. Det har sedan ifrågasatts, men något svar har inte kommit upp förrän Lazaridis et al publicerade sin DNA-undersökning i vetenskapstidskriften Nature år 2017. Invandrarna kom från Europa men också från Anatolien. (Lasaridis et al 2017).

Utvandringen från Anatolien till Kreta sammanfaller med en obegriplig händelse kring just år 3000 f Kr: Alla neolitiska byar, de stora som små, plundrades och ödelades. Vem som gjorde det är inte upptäckt. Men vi kan förstå av Lazaridis undersökning att just anatolier flydde till Kreta norra sida. Ty där sågs tjuren som en manifestation av himlen som människorna hade gjort det i västra Anatolien. I Knossos dyrkades tjuren som en himmelssymbol.

Enligt den eurocentriska vetenskapsskola, som skapade av den svenska arkeologen Oscar Montelius (1843–1921), är man övertygad om att de indeoeuropeiska språken uppstod i Europa — i Sverige föreslog Montelius! Enligt denna skola är minoernas språk okänt. Men är man mera benägen att tro på den engelska arkeologn Colin Renfrew, som hävdar att de indoeuropeiska språken spreds med jordbruket över Europa från Anatolien, så är det troligt att minoerna talade någon arkaisk indoeuropeisk dialekt. Deras pikotgrafiska skrift, alltså bildskrift, kan då vara besläktad med liknande skrifter i Vinçakulturen i Serbien och subarernas bildskrift i Mesopotamien.

Minoiskt skepp i sjöstrid
Teckning av ett hur det kunde ha sett ut när ett minoiskt skepp rodde in i ett fiendefartyg under en sjöstrid. Minoerna hade främst att hålla efter pirater från troligen Levanten, kanske också Libyen. Teckning från Internet.

Hjältesagan om Theseus och Ariadne

I denna essä ska vi försöka tränga ner i den minoiska kulturen på ett okonventionellt sätt, nämligen med hjälp av de grekiska atenarnas hjältesaga om Theseus och Ariadne, som just utspelas på Kreta. Det gör att essän inte kan hänvisas till i akademiska avhandlingar, ty den akademiska arkeologin klarar ännu inte av att hantera mjukdata (eftersom man tror på den enfaldiga vetenskapsteoretiska modell som skapades av den logiska positivismen, nämligen ”vad som inte syns, finns inte” en variant på Wittgensteins ”varom man inte kan tala, därom måste man tiga om” (Anders Wedbergs översättning). Jag hävdar i den anda av logisk empirism som jag lärt av G H von Wright att mycket kunskap kan utvinnas av analys av mjukdata satt i ett större sammanhang.

Det kommer att framgå av min beskrivning inte förskönar den minoiska kulturen utan tvärtom framhåller dess barbariska karaktär. Många arkeologer anser sig tvingade att framställa den minoiska kulturen som harmonisk med kvinnor vid makten för att göra den intressantare och locka turister att besöka den minoiska kulturens framgrävda lämningar. Men det är inte vetenskap.

Men till saken, varvid jag följer den återberättelse av hjältesagan som finns hos Robert Graves (Graves 1960). Theseus var son till en kung av Aten och havsguden Poseidon. Han växte upp hos sin mor i Troizen, en liten ort på nordöstra Peleponesos. När han kommit i tonåren begav han sig till sin far i Aten och utförde ett antal stordåd. I Aten dröjde det ett tag innan hans far kände igen honom som sin son. Sedan levde han som kungason i staden. Men så kom en vår ett skepp med svarta segel från Kreta. Det var kung Minos ombud. Därför att kungens son dödats i Aten krävde han i ersättning 14 ungdomar, sju män och sju kvinnor. Då anmälde sig Theseus som frivillig till kontingenten.

Det finns en annan version som hävdar att Kreta hade ett imperium under den minoiska tiden. Aten hade att betala för den minoiska överhögheten i form av 24 ungdomar vart nionde år. De skulle offras till Minotaurus som levde i labyrinten under Knossos. Under seglatsen till Kreta blev Theseus sedan god vän med skeppets kapten och styrman.

Theseus kämpar med Minotaurus

En grekisk vasmålning visande hjälten Theseus kämpande med monstret Minotaurus. Bild Shutterstock. Bild id: 1777869617.

Skeppet togs emot i hamnen i Kreta av kung Minos och hans dotter Ariadne. Men nu hände det märkliga att Ariadne blev blixtkär i den vackre atenaren. På natten smög hon sig till honom. Hon sade sig vilja hjälpa honom i kampen mot Minotaurus. Men hon gör det om han lovar att ta henne med sig och sedan gifta sig med henne. Theseus lovade det.

Ariadne var i besittning av ett trådnystan, som hon fått i gåva av Daidalus innan han med sin son Ikaros flydde från Kreta. Om man fäste tråden från nystanet på handtaget till en dörr så nystade tråden upp sig själv när personen i fråga gick in i t ex en labyrint. Följande tråden kunde man sedan hitta ut igen.

Theseus tvekade inte att gå in i labyrinten i Knossos, som byggts av Daidalos. Efter att Theseus fäst tråden från nystanet vid handtaget på ingångsporten till labyrinten beger han sig in. Enligt Robert Graves hade han i sin hand ett magiskt svärd som han också fått av Ariadne. Enligt en annan källa på internet Adventures of Theseus: https://greekgodsandgoddesses.net, skedde besegrandet av Minotaurus på ett annat sätt. Theseus hittade till den sovande Minotaurus i det inre av labyrinten. Han hoppade på monstret huvud. Monstret vaknade omtöcknad. Det ger Theseus möjlighet att bryta av monstret giftiga horn. Sedan kastar Theseus hornen på Minotaurus. Efter någon minut dör denne av giftet. Det är troligt att denna version är en omdiktning från järnåldern. Magiska svärd spelade en stor roll i mytologin, börjande på bronsåldern.

Efter att ha slagit hål i bottnen på övriga skepp i den minoiska flottan flydde Theseus med Ariadne och ungdomarna från Aten. Det är samma skepp som de kom med, ty kaptenen och styrmannen ställde upp på Theseus sida på grund av vänskapen med denne.

Men Theseus höll inte sitt löfte till Ariadne. Han övergav henne sovande på stranden på en av öarna i grekiska skärgården. Detta grova löftesbrott skulle förklaras av att guden Dionysos visat sig för Theseus i en dröm och sagt att Ariadne var gudens brud.

Sedan när skeppet närmar sig Aten festar man ombord och glömmer att man fortfarande seglar med svarta segel. Theseus hade före avfärden kommit överens med sin far kungen av Aten om att hiss vita segel om allt hade gått bra. Kungen hade oroligt väntat på sonens återkomst spanande från en klippa. När han fick se det svarta seglet kastade han sig av förtvivlan från klippan i havet. Att Theseus övergav Ariadne straffar sig på detta sätt: hemkomstens glädjefest förbyts i sorg!

Observera att som Minos dotter var Ariadne i själva verket en manifestation av fruktbarhetsgudinnan (som hade som attribut både ormar och tranor; båda symboler för tid). Sviker man gudinnan som Theseus drabbas man förr eller senare av gudinnans straff.

Festsalarna för firande av de dödas minne

Denna hjältesaga speglar järnåldersförhållanden. Aten hade ett imperium och städerna som var underkastade Atens överhöghet betalade årligen en tribut i bl a reda pengar. Sådana fanns ännu inte på den minoiska tiden. I samband med handeln skedde betalningarna vara mot vara, varvid värdet mättes i en tredje vara, ofta säd.

Tre minoiska damer

Den engelska arkeologen Arthur Evans anlitade en schweizisk konstnär, Emilie Gilliéron, att lappa ihop de målade väggytor som grävdes fram i ruinerna i Knossos till sammanhängande konstverk. Gilliéron skapade denna bild av vad som kallades hovdamer vid den minoiska kungens hov. Men beaktande Knossos karaktär av tempelanläggning är det troligt att kvinnorna representerar en religiös föreställning. Det skulle vara de tre aspekterna på dagsljuset: morgon, middag och kväll. De var under den tid de härskade, d v s den ljusa delen av dygnet, som de bestämde över människornas öden. De tre gudinnorna återfinns också i keltisk och nordisk mytologi (Graves 1961).

Det finns ingenting som tyder på att det minoiska Kreta haft ett imperium. Däremot förekom sjöröveri, troligen ägnade sig en del minoiska skepp åt piratöverfall. Orter som bedrev handel med minoerna kunde troligen försäkra sig mot anfall av sjörövare genom att betala en viss mängd varor i utbyte mot skydd. Det kan tänkas att Aten, som i början på 2000-talet f Kr inte var en storstad som den blev under järnåldern, köpte sig skydd mot pirater genom att vart nionde år överlåta ett antal ungdomar åt minoerna.

Ty i det cykliska tänkande som man följde på Kreta på denna tid ansågs att fruktbarheten, som var en aspekt på månen, mångudinnan, återvände på vårarna. Sedan på hösten försvann fruktbarheten, den troddes dö.

Till det animistiska tänkandet på denna tid hörde att människorna trodde de var delaktiga i naturens stora spel i form av årstidernas gång. Genom religiösa riter trodde man att man underhöll och försäkrade sig om den stora cykelns existens.

På Kreta och sannolikt också på Fastlandsgrekland trodde man att om man valde en ung kvinna till fruktbarhetsgudinna och därmed firade hennes återkomst försäkrade man sig om att cykeln fortbestod. Denna unga kvinna firades som gudinna sedan under sommaren. Troligen i samband med höstdagjämningen torterades hon till döds i en stor ritual på den stora öppna planen i Knossos. Man trodde att hon genom sitt lidande sakraliserades och togs upp av fruktbarhetsgudinnan själv. Hennes klänning hade också sakraliserats och hängdes upp för beskådande och troligen dyrkan. Det är möjligt att vart annat år offrades en pojke, vart annat år en flicka. De här upgifterna är hämtade från Robert Graves omdiskuterade essä The white goddess från 1948 (1961). Sådana här riter är barbariska, betydligt trevligare var de offentliga samlag, Hieros gamos, som samtidigt ägde rum i de levantinska städerna.

Människooffer inför publik liksom senare tiders offentliga avrättningar har alla haft ett drag av skrämsel och terror. Det är möjligt att flyktingar från västra Anatolien etablerade sig som härskande klass i vad som skulle bli Knossos. För att upprätthålla sin makt började man dessa ceremonier till fruktbarhetsgudinnans ära. Att döma av klippmålningar i västra Anatolien uppträdde präster i masker föreställande tjurar. Tidigt i Anatoliens historia tycks man ha sett tjuren som manifestation av himlen.

Bild av palatset i Knossos
När tempelanläggningen i Knossos byggde upp på nytt efter att ha förstörts av en jordbävning kring 1700 f Kr skedde det med utgångpunkt från en stor mittgård. Där utfördes stroa religiösa ceremonier och annat underhållning som s k tjuhoppning. Templet i Knossos kom efterhand att omfatta över 1000 rum. Det hade fyra ingångar. Det var lätt att hitta in, men svårare att hitta ut uppgav antika källor. Bild från Internet.

Enligt den grekiska hjältesagan hade kung Minos en general vid namn Taurus. När översteprästen i Knossos, alltså minos, uppträdde som talesman eller budbärare för himlens vilja, kan det tänkas att han bar en mask föreställande en tjur. Därav skulle ha uppstått hos grekerna legenden om minoturus, halvt människa, halvt tjur.

Men det finns andra märkliga inslag i de minoiska tempelanläggningarna på Kreta. När jag besökte Knossos för länge sedan förevisades för mig en som sades vara ceremoniväg till tempelanläggningen. Jag kunde inte förstå denna ceremonivägs funktion om det var frågan om ett kungligt palats. Om det handlade om de döda blir situationen en annan förstod jag småningom. En familj bar sin avlidna medlem i en högtidlig procession längs ceremonivägen. i slutet på den togs den döde emot av prästerna och överlämnades till dem i en högtidlig ceremoni.

Den avlidne balsamerades och lades att vila på ett ställe där prästen lätt kunde komma åt kroppen. Det skedde troligen ett år senare på dödsdagen. Då fördes kroppen till en av tempelanläggningens ”festsalar”. Där bands den mumifierade kroppen vid en speciell stol. Där inväntade den döde de levande som kom för att minnas honom och hylla hans minne. Troligen hedrades avlidna kvinnor på samma sätt. Denna ceremoni var en del av en festmåltid varvid det viktiga var att den döde var närvarande sittande i sin speciella stol. Efter festen fördes kroppen till sin förvaringsplats i väntan på en ny minnesfest nästa år.

Vi vet inte om ”festsalarna” också var ett slags restauranger, d v s att festdeltagarna bjöds på mat och dryck av templet. För alla dessa tjänster kring avlidna måste templet att krävt en avgift. Hur stor denna var vet vi förstås inte, men inkomsterna från service åt de döda var troligen betydande. Alla inkomster på denna tid var in natura. De användes för att ge ”lön”, d v s mat, kläder och husrum, åt templets anställda. Men en viktig del av inkomsterna från de förädlade livsmedlen som kunde transporteras i keramikkärl: olivolja, vin, ost och ylletyger m fl, gick till templen. De minoiska lyxvarorna var uppenbart länge uppskattade i de härskande klasserna runt östra Medelhavet.

Feststalen i Knossos
I var och en av tempelanläggningarna på Kreta under den minoiska tiden fanns sådana här ”festsalar” för firande av den dödes minne. Denna sal påträffades vid utgrävningarna i Knossos. Då trodde man att detta var kungens tronsal. Men alla ”festsalar” i de olika tempelanläggningarna hade liknande salar med en nästan identisk stol, där den döde i balsamerad form satt fastbunden och tog del av festen. På bänkarna runt rummet satt gästerna, den avlidnas släktingar.

Till Historiemenyn
Till Första sidan.


Pibliceringshistoria: Utlagd 2022-07-25, uppdaterad 2202-07-26.

Källhänvisningar:

Aed 2018: Nick Aed: 3,500-Year-Old Advanced Minoan Technology Was 'Lost Art' Not Seen Again Until 1950s Ancient Origin (https://www.ancient-origins.net/history/3500-year-old-advanced-minoan-technology-lost-art-not-seen-again-until-1950s-009899)
Betancourt 2008: Philip P. Betancourt: THE BRONZE AGE BEGINS: The Ceramics Revolution of Early Minoan I and the New Forms of Wealth that Transformed Prehistoric Society. INSTAP Academic Press.
Graves 1960: Robert Graves: The Greek Myths. Penguin Books.
Graves 1961: Robert Graves: The White Goddess: A Historical Grammar of Poetic Myth. Först utgiven 1948. Redviderad 1952 och 1961.
Lazaridis et al 2017: Iosif Lazaridis, Alissa Mittnik, Nick Patterson, Swapan Mallick, Nadin Rohland, Saskia Pfrengle, Anja Furtwängler, Alexander Peltzer, Cosimo Posth, Andonis Vasilakis, P. J. P. McGeorge, Eleni Konsolaki-Yannopoulou, George Korres, Holley Martlew, Manolis Michalodimitrakis, Mehmet Özsait, Nesrin Özsait, Anastasia Papathanasiou, Michael Richards, Songül Alpaslan Roodenberg, Yannis Tzedakis, Robert Arnott, Daniel M. Fernandes, Jeffery R. Hughey, Dimitra M. Lotakis, Patrick A. Navas, Yannis Maniatis, John A. Stamatoyannopoulos, Kristin Stewardson, Philipp Stockhammer, Ron Pinhasi, David Reich, Johannes Krause & George Stamatoyannopoulos: Genetic origins of the Minoans and Mycenaeans Nature vol 548, p 214-218 (2017).